loading
Zapnout grafiku
Pátek 19. 07. 2024, svátek má Čeněk
   
Rekreační areál  

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze 27. června 2022 zveřejněném dne 1. července 2022 ve Sbírce zákonů č. 207/2022, částka 93, byla vyhlášena volba prezidenta republiky, a byla stanovena na tyto dny: 
 
druhé kolo volby prezidenta se bude konat:
pátek, 27. ledna 2023, od 14:00 hodin do 22:00 hodin sobota, 28. ledna 2023, od 08:00 hodin do 14:00 hodin  
 
 Úřad městské části Praha – Březiněves, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území Městské části Praha – Březiněves. Každý volič si může v úředních podatelny ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let, a nenastala u něj překážka v právu volit. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, která alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.  
 

Vydávání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu musí obsahovat jméno, příjmení datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu. Požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán. V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo). 
Žádost o vydání voličského průkazu lze od 1. července 2022 podávat několika způsoby: 
• žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*) 
• žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID:atzaqa2) 
 
Žádost v těchto podobách musí být doručena Úřadu městské části Praha - Březiněves nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 6. ledna 2023 do 16.00 hodin.
MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Tel.: +420 2 839 102 63 | Fax: +420 2 839 102 64 | www.brezineves.cz | info@brezineves.cz 
Bankovní spojení: PPF Banka a. s. | Číslo účtu: 502057-998/6000 | IČ: 00240109 | DIČ: CZ00240109 
 
• osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha - Březiněves o žádosti po prokázání totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin. (Pozn. Při osobní žádosti v období od 29. prosince 2022 do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin si volič vyhotovený voličský průkaz zároveň i vyzvedne.)
ÚMČ Praha - Březiněves voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 2022, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, a nebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu do vlastních rukou.
 
 O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. ÚMČ Praha - Březiněves v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin. 
 
Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit. 
 
Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů a pro kontrolu stálého seznamu voličů Úřad městské části Praha - Březiněves, U Parku 140/3, 182 00 Praha - Březiněves, tel: 283 910 263, referentky Anna Koudelková, Lenka Ludvíková Bortlová.  
 
Celý dokument ke stažení zde.
Žádost o voličský průkaz ke stažení zde.
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise zde.
Jmenování zapisovatelky do OVK zde.
Informace o umístění volebních stanovišť drive-in zde. 
Informace o době a místě konání voleb zde.
II. kolo volby prezidenta České republiky:
Informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - zde.
 
 
 

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
24Listopad
Vítání občánků 2024
Srdečně zveme rodiče s dětmi narozenými v roce 2023 - 2024 s trvalým pobytem v MČ Praha -...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2