loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Úřad a samospráva>Výbory a komise
Rekreační areál
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Výbory a komise

V rámci zastupitelstva městské části Praha-Březiněves pracuje celkem devět výborů a komisí, které mají na starost jednotlivé oblasti života obyvatel. Existenci finančního a kontrolního výboru nařizuje zákon, zbylé komise jsou zřizovány zastupitelstvem podle potřeby.

FINANČNÍ VÝBOR  ¦  KONTROLNÍ VÝBOR  ¦  SOCIÁLNÍ KOMISE  ¦  STAVEBNÍ KOMISE  ¦  KOMISE DOPRAVY  ¦  KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  ¦  KOMISE KULTURY A ŠKOLSTVÍ  ¦  KOMISE VEŘEJNÉHO POŘADKU  ¦  KOMISE PRO MÉDIA A IT  ¦  KOMISE BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ  ¦  KOMISE SPORTU A VOLNÉHO ČASU  ¦  KRIZOVÝ ŠTÁB

  

Finanční výbor

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ, každoročně sestavuje návrh rozpočtu MČ, připravuje a vyjadřuje se k návrhům nových smluv.

Počet členů: 3

Předseda výboru: Ing. Jan Vocel

Další členové výboru: Ing. Martin Černý, Ing. Lenka Králíková Jašková

Zápisy z jednání:

Zápis z jednání finančního výboru dne 23. 10. 2017
Zápis z jednání finančního výboru dne 19. 6. 2017
Zápis z jednání finančního výboru dne 13. 2. 2017
Zápis z jednání finančního výboru dne 9. 11. 2016
Zápis z jednání finančního výboru dne 12. 9. 2016
Zápis z jednání finančního výboru dne 6. 6. 2016
Zápis z jednání finančního výboru dne 1. 2. 2016

  

Kontrolní výbor

Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi a Úřadem MČ, provádí kontrolu věcného plnění usnesení zastupitelstva, kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných hl. m. Prahou, podle potřeby spolupracuje s finančním výborem, s jednotlivými komisemi a zaměstnanci MČ.

Počet členů: 3

Předsedkyně výboru: Zdeňka Maděrová

Další členové výboru: Ondřej Nepraš, Jiří Čermák

  

Sociální komise

Vyjadřuje se k žádostem občanů o poskytnutí jednorázových příspěvků a k žádostem o přidělení bytu, zajišťuje vyplácení příspěvků na pobyty dětí, navštěvuje občany u příležitosti jejich významných životních výročí, zajišťuje vítání občánků, spolupracuje se školskými zařízeními v MČ a s kulturní a školskou komisí, provádí místní šetření v sociální oblasti.

Počet členů: 5

Předsedkyně komise: Zdeňka Maděrová

Další členové komise: Lenka Bendová, Anna Koudelková, Barbora Maděrová, Mgr. Věra Srbová

 

Stavební komise

Sleduje veškerou stavební činnosti na území MČ, posuzuje požadavky na připojení do inženýrských sítí a na komunikace, podává náměty pro novelizaci územního plánu, kontroluje dodržování platného územního plánu, účastní se místních šetření na stavbách, komunikuje se zástupci firem realizujících zakázky MČ, navrhuje sankce při porušení zákonů a vyhlášek.

Počet členů: 5

Předseda komise: Ing. David Albert

Další členové komise: Ing. Jiří Haramul, Ing. Martin Javorník, Petr Petrášek, Zdeněk Korint

  

Komise dopravy

Sleduje a kontroluje stav komunikací a chodníků, sleduje a pomáhá řešit dopravní problematiku (navrhuje a řeší, ve spolupráci s odborem dopravy P-8, s odborem dopravy magistrátu hl. m. Prahy a dopravní policií ČR, změny ve vodorovném a svislém značení, sleduje stav dopravního značení, zadává pokyn k opravě nebo výměně stávajícího, schváleného dopravního značení).

Počet členů: 5

Předseda komise: Zdeněk Korint

Další členové komise: Jaroslav Deutschmann, Ing. Jiří Kolbinger, Ing. Zuzana Čarská, Ph.D., Petr Petrášek

Zápisy z jednání:

Zápis z jednání komise dopravy dne 20. 11. 2017
Zápis z jednání komise dopravy dne 8. 3. 2017
Zápis z jednání komise dopravy dne 24. 10. 2016
Zápis z jednání komise dopravy dne 6. 6. 2016
Zápis z jednání komise dopravy dne 13. 9. 2021

  

Komise životního prostředí

Sleduje a kontroluje stav zeleně a dřevin, čistotu veřejných prostranství a zabývá se odpadovým hospodářstvím.

Počet členů: 3

Předseda komise: Ing. Martin Javorník

Další členové komise: Ing. Jiři Kolbinger, Zdeněk Korint

  

Komise kultury a školství

Dbá o spolupráci MČ se školskými zařízeními, připravuje a předkládá zastupitelstvu plán kulturně-společenských akcí včetně jejich rozpočtu, podporuje rozvoj kulturní činnosti v MČ a aktivity sdružení, spolků a zájmových organizací pracujících s mládeží a dětmi.

Počet členů: 6

Předsedkyně komise: Mgr. Zdenka Chaloupecká

Další členové komise: Mgr. Alena Převrátilová, Mgr. Natalie Kalajdžievová, Ph.D., Lenka Ludvíková Bortlová, Zuzana Kubinová, Kateřina Fialová

  

Komise veřejného pořádku 

Kontroluje dodržování obecně platných vyhlášek vydaných obcí, upozorňuje starostu a ostatní zastupitele na vzniklé nedostatky na území MČ, které je třeba řešit, spolupracuje s městskou policií, navrhuje sankce při porušování zákonů a vyhlášek.

Počet členů: 3

Předseda komise: Mgr. Tomáš Sekera

Další členové komise: Petr Petrášek, Martina Vilímková

  

Komise pro média a informační technologie

Komise diskutuje a připravuje podklady pro prezentaci městské části navenek prostřednictvím vlastních informačních kanálů (webové prezentace, Facebook, tištěný zpravodaj) nebo externích médií. Komise je nápomocna při tvorbě mediálního obsahu týkajícího se městské části a činnosti jednotlivých spolků a organizací. Komise se organizačně podílí na projektech týkající se informační infrastruktury městské části a podporuje zvyšování dostupnosti informačních technologií občanům.

Počet členů: 3

Předseda komise: Mgr. Martin Převrátil

Další členové komise: Ing. Lenka Králíková Jašková, Martin Směták

  

Komise bezpečnosti a krizového řízení

Komise řeší mimořádné události, tedy škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka nebo přírodními vlivy a havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Komise spolupracuje s povodňovou komisí jako příslušný orgán k plnění úkolů při ochraně před povodněmi. Komise spolupracuje s krizovým štábem, který je pracovním orgánem zřizovatele pro řešení krizových situací nebo mimořádných událostí.

Počet členů: 3

Předseda komise: Petr Petrášek

Další členové komise: Ondřej Nepraš, Jiří Čermák

  

Komise sportu a volného času

Komise podporuje sportovní a volnočasové aktivity v městské části, vytváří prostředí pro rozvoj zejména mládežnického sportu a v obecné rovině posuzuje projekty z oblasti sportu a tělovýchovy. Se sportovními kluby, školami a dalšími institucemi spolupracuje při vytváření strategií sportovních a volnočasových aktivit a zajištění jejich financování.

Počet členů: 4

Předseda komise: Petr Petrášek

Další členové komise: Ing. Jiří Haramul, Zdeněk Korint, Ing. Jan Vocel

 

Krizový štáb MČ Praha-Březiněves

 • Krizový štáb je pracovním orgánem starosty k řešení krizových situací, respektive při hrozbě vzniku nebo po vzniku krizové situace nebo mimořádné události na území MČ Praha-Březiněves. 
 • Předsedou krizového štábu je starosta MČ Praha-Březiněves.

 

Složení krizového štábu MČ  Praha-Březiněves: 

Funkce

Obsazení funkce

Předseda krizového štábu MČ Praha-Březiněves

Ing. Jiří Haramul

Místopředseda krizového štábu MČ Praha-Březiněves

Petr Petrášek

Člen krizového štábu MČ Praha-Březiněves

Zdeněk Korint

Člen krizového štábu MČ Praha-Březiněves

Jiří Čermák

Člen krizového štábu MČ Praha-Březiněves

Ondřej Nepraš

Člen krizového štábu MČ Praha-Březiněves

Martina Vilímková


Náplň činnosti:  

 • projednává možnost řešení krizové situace
 • analyzuje a hodnotí situaci na postiženém území s využitím podkladů poskytovaných správními úřady a zpracovává návrhy na opatření,
 • eviduje a sleduje účinnost nasazení sil a prostředků,
 • organizuje ochranu obyvatelstva postiženého území,
 • dokumentuje činnost a postup při provádění záchranných a likvidačních prací,
 • zpracovává informace pro hromadné informační prostředky,
 • udržuje spojení, prostřednictvím operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému, s místem nebo místy zásahu,
 • udržuje spojení s krizovým štábem hl.m. Prahy, krizovými štáby sousedících obcí a případně ústředním krizovým štábem.

Krizový štáb je svoláván operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí, týkajících se mimořádné události nebo krizové situace.

 • je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení, tj. pro území městské části,
 • je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení, nebo pro jeho část,
 • jej použije starosta ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • je k tomu starosta vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo složek integrovaného záchranného systému, nebo je to nezbytné pro řešení mimořádné události, byť není splněna některá z předchozích podmínek. 

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Slavnostní otevření Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves
21. 09. 2021 - 15:00 - 19:00
Nábor zumby
22. 09. 2021 - 17:00
Začíná zdravotně -rehabilitační cvičení pro seniory
23. 09. 2021
Rybářské závody
25. 09. 2021 - 8:30
Přistavení velkoobjemových kontejnerů v Březiněvsi spol. Pražské služby, a.s., hrazených MHMP
25. 09. 2021 - 12:00 - 16:00 hod.
Více >>