loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Užitečné informace>Potřebuji vyřídit...
Rekreační areál
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Potřebuji vyřídit...

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU

PŘIHLÁŠENÍ K POPLATKU ZA PSA

VIDIMACE A LEGALIZACE

VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA OZDRAVNÝ POBYT DÍTĚTE (FORMULÁŘ)

OHLÁŠENÍ AKCÍ A ZÁBORŮ (FORMULÁŘ)

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN (FORMULÁŘ)

PŘIHLÁŠKA ČTENÁŘE KNIHOVNY MČ (FORMULÁŘ)

PŘIHLÁŠKA DO TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY BŘEZINĚVES (FORMULÁŘ)

DALŠÍ ŽIVOTNÍ SITUACE
(OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ PASY A DALŠÍ AGENDY MČ PRAHA 8)

PŘÍSPĚVEK NA OBČANSKOU VYBAVENOST OBCE

 

 

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

Přihlášení k trvalému pobytu vyřizují referentky státní správy a samosprávy. Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci;
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun;
 • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům;
 • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je nutné použít pouze originální tiskopis);
 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství;
 • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní - úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Správní poplatek za vyřízení žádosti činí 50 Kč a hradí se v hotovosti. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

 

 

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU

Přihlášení k poplatku vyřizují referentky státní správy a samosprávy a finanční výbor.

Hlášení místního poplatku z pobytu (dle vyhlášky hl.m.Prahy č.18/2019 Sb. hl.m. Prahy)

Sazba místního poplatku činí 21 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatek vybírá ubytovatel, který je povinen vždy do 15. dne následujícího měsíce odvést vybrané poplatky úřadu MČ Praha-Březiněves.

Hlášení místního poplatku z ubytovací kapacity (dle vyhlášky hl.m.Prahy č. 26/2003 Sb.hl.m.Prahy a zákona č.348/2009 Sb.)

Sazba místního poplatku činí 6 Kč za každé využité lůžko a den. Poplatek je splatný bez vyměření vždy do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. 

 

 

PŘIHLÁŠENÍ K POPLATKU ZA PSA

Přihlášení se k poplatku ze psa, stejně jako jeho odhlášení, vyřizuje asistentka starosty nebo referentka státní správy a samosprávy.  

Výše poplatků za psy
Fyzické osoby       za prvního psa       300 Kč za rok
    za druhého a každého dalšího psa   600 Kč za rok
         
Poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,    za prvního psa   200 Kč za rok
 který je jejich jediným příjmem a osoby starší 65 let.   za druhého a každého dalšího psa   300 Kč za rok
         
Právnické osoby, vlastníci hlídaného objektu   za prvního psa   600 Kč za rok
    za druhého a každého dalšího psa   900 Kč za rok

Formulář k přihlášení psa je ke stažení v sekci FORMULÁŘE.

Další informace
 • Místní poplatek ze psů je upraven v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších úprav, o místním poplatku ze psů.
 • Správa poplatku je upravena v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 • Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
 • Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek.
 • Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, přestává se poplatek platit uplynutím měsíce, ve kterém k této skutečnosti došlo.
 • Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek.
 • Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
 • Při přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku.
 • Od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP-P. Dále jsou od poplatku osvobozeni držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy, a to po dobu 2 let od převzetí.
Povinné označování psů

Od 1. 1. 2020 je každý chovatel (držitel) psa, chovaného na území hl. m. Prahy, povinen nechat psa označit mikročipem a pomocí registrační karty chovatele psa přihlásit do evidence Magistrátu hl. m. Prahy. Po splnění obou podmínek mu bude, u psa označeného mikročipem, ve dvou následujících letech poskytnuta sleva z roční sazby poplatku do výše maximálně 350 Kč. Tiskopis k registraci je možno...

 • vyzvednout na úřadu MČ Praha Březiněves, U Parku 140/3, 182 00 Praha 8,
 • stáhnout z on-line portálu hl. m. Prahy

 

 

VIDIMACE A LEGALIZACE

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) a ověřování pravosti podpisu (legalizaci) provádí asistentka starosty nebo referentka státní správy a samosprávy.

Pravidla vidimace a legalizace
 • K provedení legalizace (ověření podpisu) se musí občan dostavit osobně.
 • Občan předloží průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu pro cizince).
 • Občan předloží listinu, na které má být podpis ověřen.
 • K provedení vidimace (ověření shody opisu nebo kopie s listinou) předloží listinu a její kopii či opis. 
Správní poplatky (v hotovosti)
za ověření každého podpisu      30 Kč
za ověření opisu za každou stranu   30 Kč

 

 

VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti se řídí zákonem č.634/2004 Sb. Vydání vyřizuje asistentka starosty nebo referentka státní správy a samosprávy. 

Úřad městské části Praha-Březiněves vydá rybářský lístek žadateli, který má v Praze-Březiněvsi trvalý pobyt, a to po předložení těchto podkladů: 

 • dokladu o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci nebo dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře nebo rybářské stráže);
 • platného rybářského lístku nebo licence vydané v zemi, jejímž je občanem (jen pro rybářské lístky pro cizince);
 • dokladu o zaplacení správního poplatku (viz níže);
 • platného dokladu totožnosti.

Rybářský lístek se vydává na dobu 1, 3 nebo 10 let. Žadatelům mladším 15 let se vydá rybářský lístek vždy na 1 rok.

Ceník (platnost lístku 1 rok, 3 roky nebo 10 let)

Osoby starší 15 let      na 1 rok      100 Kč
    na 3 roky   200 Kč
    na 10 let   500 Kč
    na dobu neurčitou   1000 Kč
         
Osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce   na 1 rok   50 Kč 
    na 3 roky   100 Kč
    na 10 let   250 Kč
    na dobu neurčitou   500 Kč

Rybářský řád je ke stažení v sekci FORMULÁŘE.

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Slavnostní otevření Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves
21. 09. 2021 - 15:00 - 19:00
Nábor zumby
22. 09. 2021 - 17:00
Začíná zdravotně -rehabilitační cvičení pro seniory
23. 09. 2021
Rybářské závody
25. 09. 2021 - 8:30
Přistavení velkoobjemových kontejnerů v Březiněvsi spol. Pražské služby, a.s., hrazených MHMP
25. 09. 2021 - 12:00 - 16:00 hod.
Více >>