loading
Zapnout grafiku
Pátek 19. 07. 2024, svátek má Čeněk
   
Rekreační areál  

Úřední deska

Závěrečný účet za rok 2023

Platnost od 28.05.2024 do 30.06.2024

 Závěrečný účet MČ Praha – Březiněves za rok 2023

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schválilo na rok 2023 rozpočet ve výši 59 421 500,- Kč.

Během roku byl rozpočet upraven 32 rozpočtovými opatřeními na 80 145 800,- Kč.

 Příjmy rozpočtu byly plněny na 104,54 % (viz příloha č.1)

Daňové příjmy byly plněny celkem na 101,31 %.
Nedaňové příjmy byly plněny celkem na 144,46 %.
Kapitálové příjmy byly plněny celkem na 152,43 %.
Transfery přijaté od MHMP byly plněny na 100 %.

 Výdaje rozpočtu byly plněny na 76,90 % (viz příloha č.1)

Běžné výdaje byly plněny na 84,74 %.
Kapitola 02 – Městská infrastruktura (údržba zeleně, odvoz odpadu, úklid chodníků atd.) byla plněna na 56,29 %.
Kapitola 03 – Doprava (oprava a údržba silnic, značení) byla plněna na 34,42 %.
Kapitola 04 – Školství, mládež a sport (práce s dětmi, školy v přírodě, sport) byla plněna na 95,71 %.
Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast (práce sociální komise-důchodci) byla plněna na 97,47 %.
Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch (práce Klubu žen, sociální komise-důchodci) plněna na 85,78 %.
Kapitola 07 – Bezpečnost (hasiči) byla plněna na 97,85 %.
Kapitola 08 – Hospodářství (osvětlení park, rychlostní panely) byla plněna na 42,41 %.
Kapitola 09 – Vnitřní správa byla plněna na 85,20 %.
Kapitálové výdaje byly plněny na 70,17 %.
Kapitola 02 – Městská infrastruktura byla plněna na 52,80 %.
Kapitola 03 – Doprava byla plněna na 17,96 %.
Kapitola 04 – Školství, mládež a sport byla plněna na 70,28 %.
Kapitola 07 – Bezpečnost byla plněna na 99,88 %.
Kapitola 08 – Hospodářství byla čerpána na 72,09 %.
Při FV za rok 2023 bylo MČ zažádáno o převod investičních prostředků do roku 2024.
Kapitola 09 – Vnitřní správa plněna na 13,84 %.

Celkový výsledek hospodaření MČ Praha – Březiněves za rok 2023 je schodek ve výši 15 431,69 tis. Kč, který byl kryt z nevyčerpaných dotací z roku 2023 a prostředků z minulých let. Nebyly čerpány dotace ve výši 1 909 tis. Kč a bylo zažádáno o jejich převod do roku 2024.

Finanční vypořádání za rok 2023 (viz příloha č. 2)

                                                      předpis                      odvod                  doplatek

poplatek ze psů (25%)                50 858,00                  12 714,50                   0,00

poplatek z pobytu (25%)          211 147,00                  52 786,75                   0,00                           

                                                  poskytnuto               vyčerpáno             k vrácení

neinvestiční dotace                  2 745 977,00           1 310 212,83      1 435 764,17  

investiční dotace (2018-23)     8 816 208,24           8 350 932,65         465 275,59

státní rozpočet                            609 551,00              609 551,00                    0,00                      

V rámci finančního vypořádání za rok 2023 bylo zažádáno o převod nevyčerpaných dotací ve výši 1 909 139,59 Kč do roku 2024. Jedná se o úpravu a rekonstrukci CZSS Březiněves, školství MČ-HMP a výsadbu stromořadí – polní cesta Ke Zdibům a K Třeboradicům.

  • Tvorba a použití fondů v roce 2023 :

Sociální fond:

      Zůstatek z roku 2022                   133 331,75
      Příděl ve výši 4% z hr.mezd        112 320,08
      Výdaje                                           93 873,00
      Zůstatek k 31.12.2023               151 778,83

 

      Fond rezerv a rozvoje :
      Zůstatek z roku 2022                    14 052,59
      Zůstatek TV z roku 2022       44 651 690,88       
      Úroky 1-12/2023                      2 889 424,26
      Zůstatek TV k 31.12.2023    47 540 827,93
      Zůstatek FRR k 31.12.2023        14 339,80

 Hospodářská činnost MČ za rok 2023

Náklady:
501 – spotřeba materiálu              184 446,60
502 – spotřeba energie                 641 002,68
511 – opravy a udržování            262 798,24
518 – ostatní služby                     603 698,46
521 – mzdové náklady                 220 170,00
541 – pokuty a penále                    30 800,00
549 – ostatní náklady z činnosti              1,56
Náklady celkem                       1 942 917,54        

Výnosy

      602 – výnosy z prodeje služeb     347 653,58
      603 – výnosy z pronájmu          2 026 133,35
      649 – ostat.výnosy z činnosti   -1 407 173,27     
      662 – úroky                                   331 885,48
      Výnosy celkem                          1 298 499,14
      HV po zdanění                            -644 418,40

Přehled peněžních prostředků na účtech k 31.12.2023 :
Běžný účet                                   376 529,47 Kč
TV k běžnému účtu                     664 080,56 Kč
Sociální fond                               151 778,83 Kč
Fond rezerv a rozvoje                   14 339,80 Kč
TV k fondu rezerv a rozvoje  47 540 827,93 Kč
Vedlejší hosp.činnost               1 259 500,68 Kč
TV k účtu VHČ                        4 780 450,33 Kč
Depozitní účet                             678 132,00 Kč

Příspěvkové organizace

MČ Praha – Březiněves je zřizovatelem Mateřské školy Březiněves, příspěvková organizace, K Březince 459/3, 182 00 Praha 8. Z rozpočtu jí byl v roce 2023 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 2 893 389,57 Kč a byl vyčerpán v plné výši. Hospodaření MŠ za rok 2023 skončilo ziskem ve výši 65 445,- Kč. Hospodářský výsledek bude převeden na rezervní fond.

MČ Praha – Březiněves je zřizovatelem Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves, příspěvková organizace, Na Hlavní 14/41, 182 00 Praha 8. Z rozpočtu jí byl v roce 2023 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 3 400 000,- Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši 3 400 000,- Kč + 19 359,- Kč ponechaných z roku 2022. Byl čerpán fond odměn ve výši 126 617,86 Kč. Hospodaření CZSS Březiněves za rok 2023 skončilo ziskem ve výši 8 440,- Kč. Hospodářský výsledek bude převeden do fondu odměn.

9)  Zastupitelstvo MČ ustanovilo inventarizační komisi a starosta vydal Příkaz starosty ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci majetku a majetkových účtů k 31.12.2023. Fyzická inventura proběhla 31.12.2023 a dokladová inventura 26.1.-12.2.2024.

Zpráva  o výsledku inventarizace byla předložena zastupitelstvu na 19. zasedání MČ Praha-Březiněves dne 26.2.2024  usnesení č. 5.19./24 (viz příloha č.3).

10) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 bylo provedeno odborem kontrolních činností MHMP a je součástí závěrečného účtu za rok 2023. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů v termínech od 8.11. do 23.11.2023 a od 4.3. – 14.3.2024.

Viz příloha č. 6

Součástí Závěrečného účtu MČ Praha – Březiněves za rok 2023 jsou účetní výkazy MČ Praha – Březiněves, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Březiněves za rok 2023 a záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2023.

Návrh závěrečného účtu byl dle § 17, odst. 6) zák. č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů před projed-náním v zastupitelstvu MČ.

Připomínky k závěrečnému účtu mohli občané uplatnit v písemné formě do 20.5.2024 nebo ústně na zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves dne 20.5.2024.                                                                                                                                                                              

Příloha č. 1 – Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2023

Příloha č. 2 – Záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2023

Příloha č. 3 – Inventarizační zpráva

Příloha č. 4 – Účetní výkazy

  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztrát
  • Příloha
  • Přehled o peněžních tocích
  • Přehled o změnách vlastního kapitálu

      Příloha č. 5 – Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu

  • FIN 2 -12 M
  • Sestava 120

Příloha č. 6 – Zpráva o přezkoumání hospodaření MČ Praha – Březiněves za rok 2023
Schváleno zastupitelstvem 20.5.2024, č.usnesení 2.21/24.

Ing. Jiří Haramul
Starosta MČ Praha - Březiněves  

Ke stažení
Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2023Záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2023Inventarizační zprávaÚčetní výkazyVýkazy pro hodnocení plnění rozpočtuZpráva o přezkoumání hospodaření MČ Praha – Březiněves za rok 202

 

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
24Listopad
Vítání občánků 2024
Srdečně zveme rodiče s dětmi narozenými v roce 2023 - 2024 s trvalým pobytem v MČ Praha -...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2