loading
Zapnout grafiku
Čtvrtek 07. 07. 2022, svátek má Bohuslava
   

Výbory a komise

V rámci zastupitelstva městské části Praha-Březiněves pracuje celkem jedenáct výborů a komisí, které mají na starost jednotlivé oblasti života obyvatel. Existenci finančního a kontrolního výboru nařizuje zákon, zbylé komise jsou zřizovány zastupitelstvem podle potřeby.

FINANČNÍ VÝBOR  ¦  KONTROLNÍ VÝBOR  ¦  SOCIÁLNÍ KOMISE  ¦  STAVEBNÍ KOMISE  ¦  KOMISE DOPRAVY  ¦  KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  ¦  KOMISE KULTURY A ŠKOLSTVÍ  ¦  KOMISE VEŘEJNÉHO POŘADKU  ¦  KOMISE PRO MÉDIA A IT  ¦  KOMISE BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ  ¦  KOMISE SPORTU A VOLNÉHO ČASU  ¦  KRIZOVÝ ŠTÁB

  

Finanční výbor

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ, každoročně sestavuje návrh rozpočtu MČ, připravuje a vyjadřuje se k návrhům nových smluv.

Počet členů: 3

Předseda výboru: Ing. Jan Vocel

Další členové výboru: Ing. Martin Černý, Ing. Lenka Králíková Jašková

Zápisy z jednání:

Zápis z jednání finančního výboru dne 23. 10. 2017
Zápis z jednání finančního výboru dne 19. 6. 2017
Zápis z jednání finančního výboru dne 13. 2. 2017
Zápis z jednání finančního výboru dne 9. 11. 2016
Zápis z jednání finančního výboru dne 12. 9. 2016
Zápis z jednání finančního výboru dne 6. 6. 2016
Zápis z jednání finančního výboru dne 1. 2. 2016

  

 Kontrolní výbor

Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi a Úřadem MČ, provádí kontrolu věcného plnění usnesení zastupitelstva, kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných hl. m. Prahou, podle potřeby spolupracuje s finančním výborem, s jednotlivými komisemi a zaměstnanci MČ.

Počet členů: 3

Předsedkyně výboru: Zdeňka Maděrová

Další členové výboru: Ondřej Nepraš, Jiří Čermák

  

Sociální komise

Vyjadřuje se k žádostem občanů o poskytnutí jednorázových příspěvků a k žádostem o přidělení bytu, zajišťuje vyplácení příspěvků na pobyty dětí, navštěvuje občany u příležitosti jejich významných životních výročí, zajišťuje vítání občánků, spolupracuje se školskými zařízeními v MČ a s kulturní a školskou komisí, provádí místní šetření v sociální oblasti.

Počet členů: 5

Předsedkyně komise: Zdeňka Maděrová

Další členové komise: Lenka Bendová, Anna Koudelková, Barbora Maděrová, Mgr. Věra Srbová

 

Stavební komise

Sleduje veškerou stavební činnosti na území MČ, posuzuje požadavky na připojení do inženýrských sítí a na komunikace, podává náměty pro novelizaci územního plánu, kontroluje dodržování platného územního plánu, účastní se místních šetření na stavbách, komunikuje se zástupci firem realizujících zakázky MČ, navrhuje sankce při porušení zákonů a vyhlášek.

Počet členů: 5

Předseda komise: Ing. David Albert

Další členové komise: Ing. Jiří Haramul, Ing. Martin Javorník, Petr Petrášek, Zdeněk Korint

  

Komise dopravy

Sleduje a kontroluje stav komunikací a chodníků, sleduje a pomáhá řešit dopravní problematiku (navrhuje a řeší, ve spolupráci s odborem dopravy P-8, s odborem dopravy magistrátu hl. m. Prahy a dopravní policií ČR, změny ve vodorovném a svislém značení, sleduje stav dopravního značení, zadává pokyn k opravě nebo výměně stávajícího, schváleného dopravního značení).

Počet členů: 5

Předseda komise: Zdeněk Korint

Další členové komise: Jaroslav Deutschmann, Ing. Jiří Kolbinger, Ing. Zuzana Čarská, Ph.D., Petr Petrášek

Zápisy z jednání:

Zápis z jednání komise dopravy dne 13. 9. 2021
Zápis z jednání komise dopravy dne 20. 11. 2017
Zápis z jednání komise dopravy dne 8. 3. 2017
Zápis z jednání komise dopravy dne 24. 10. 2016
Zápis z jednání komise dopravy dne 6. 6. 2016

  

Komise životního prostředí

Sleduje a kontroluje stav zeleně a dřevin, čistotu veřejných prostranství a zabývá se odpadovým hospodářstvím.

Počet členů: 3

Předseda komise: Zdeněk Korint

Další členové komise: Ing. Jiři Kolbinger, Petr Petrášek

  

Komise kultury a školství

Dbá o spolupráci MČ se školskými zařízeními, připravuje a předkládá zastupitelstvu plán kulturně-společenských akcí včetně jejich rozpočtu, podporuje rozvoj kulturní činnosti v MČ a aktivity sdružení, spolků a zájmových organizací pracujících s mládeží a dětmi.

Počet členů: 6

Předsedkyně komise: Mgr. Zdenka Chaloupecká

Další členové komise: Mgr. Alena Převrátilová, Mgr. Natalie Kalajdžievová, Ph.D., Lenka Ludvíková Bortlová, Zuzana Kubinová, Kateřina Fialová

  

Komise veřejného pořádku 

Kontroluje dodržování obecně platných vyhlášek vydaných obcí, upozorňuje starostu a ostatní zastupitele na vzniklé nedostatky na území MČ, které je třeba řešit, spolupracuje s městskou policií, navrhuje sankce při porušování zákonů a vyhlášek.

Počet členů: 3

Předseda komise: Mgr. Tomáš Sekera

Další členové komise: Petr Petrášek, Martina Vilímková

  

Komise pro média a informační technologie

Komise diskutuje a připravuje podklady pro prezentaci městské části navenek prostřednictvím vlastních informačních kanálů (webové prezentace, Facebook, tištěný zpravodaj) nebo externích médií. Komise je nápomocna při tvorbě mediálního obsahu týkajícího se městské části a činnosti jednotlivých spolků a organizací. Komise se organizačně podílí na projektech týkající se informační infrastruktury městské části a podporuje zvyšování dostupnosti informačních technologií občanům.

Počet členů: 3

Předseda komise: Mgr. Martin Převrátil

Další členové komise: Ing. Lenka Králíková Jašková, Martin Směták

  

Komise bezpečnosti a krizového řízení

Komise řeší mimořádné události, tedy škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka nebo přírodními vlivy a havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Komise spolupracuje s povodňovou komisí jako příslušný orgán k plnění úkolů při ochraně před povodněmi. Komise spolupracuje s krizovým štábem, který je pracovním orgánem zřizovatele pro řešení krizových situací nebo mimořádných událostí.

Počet členů: 3

Předseda komise: Petr Petrášek

Další členové komise: Ondřej Nepraš, Jiří Čermák

  

Komise sportu a volného času

Komise podporuje sportovní a volnočasové aktivity v městské části, vytváří prostředí pro rozvoj zejména mládežnického sportu a v obecné rovině posuzuje projekty z oblasti sportu a tělovýchovy. Se sportovními kluby, školami a dalšími institucemi spolupracuje při vytváření strategií sportovních a volnočasových aktivit a zajištění jejich financování.

Počet členů: 4

Předseda komise: Petr Petrášek

Další členové komise: Ing. Jiří Haramul, Zdeněk Korint, Ing. Jan Vocel

 

Krizový štáb MČ Praha-Březiněves

 • Krizový štáb je pracovním orgánem starosty k řešení krizových situací, respektive při hrozbě vzniku nebo po vzniku krizové situace nebo mimořádné události na území MČ Praha-Březiněves. 
 • Předsedou krizového štábu je starosta MČ Praha-Březiněves.

 

Složení krizového štábu MČ  Praha-Březiněves: 

Funkce

Obsazení funkce

Předseda krizového štábu 

Ing. Jiří Haramul

Místopředseda krizového štábu    

Petr Petrášek

Člen krizového štábu 

Zdeněk Korint

Člen krizového štábu 

Jiří Čermák

Člen krizového štábu 

Ondřej Nepraš

Člen krizového štábu 

Martina Vilímková


Náplň činnosti:  

 • projednává možnost řešení krizové situace
 • analyzuje a hodnotí situaci na postiženém území s využitím podkladů poskytovaných správními úřady a zpracovává návrhy na opatření,
 • eviduje a sleduje účinnost nasazení sil a prostředků,
 • organizuje ochranu obyvatelstva postiženého území,
 • dokumentuje činnost a postup při provádění záchranných a likvidačních prací,
 • zpracovává informace pro hromadné informační prostředky,
 • udržuje spojení, prostřednictvím operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému, s místem nebo místy zásahu,
 • udržuje spojení s krizovým štábem hl.m. Prahy, krizovými štáby sousedících obcí a případně ústředním krizovým štábem.

Krizový štáb je svoláván operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí, týkajících se mimořádné události nebo krizové situace.

 • je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení, tj. pro území městské části,
 • je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení, nebo pro jeho část,
 • jej použije starosta ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • je k tomu starosta vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo složek integrovaného záchranného systému, nebo je to nezbytné pro řešení mimořádné události, byť není splněna některá z předchozích podmínek. 

 

13Červen
LETNÍ PROGRAMOVÁNÍ PRO NÁCTILETÉ V KNIHOVNĚ
Zveme vás na cyklus programování pro náctileté. Kurz bude probíhat s lektorem Patrikem Tomáškem. V...
09Červenec
MOBILNÍ SBĚR OBJEMNÝCH ODPADŮ
Vážení spoluobčané, uvádíme termín pro sběr mobilních odpadů, který bude probíhat ve spolupráci s...
09Červenec
MOBILNÍ SBĚR BIOODPADU
Vážení spoluobčané, uvádíme termín přistavení kontejneru pro odvoz bioopadu. Do bioodpadu patří:...
23Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ulici U Parku. V rámci mobilního sběru...
06Srpen
MOBILNÍ SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Vážení spoluobčané, uvádíme termín pro sběr mobilních odpadů, který bude probíhat ve spolupráci s...
06Srpen
MOBILNÍ SBĚR BIOODPADU
Vážení spoluobčané, uvádíme termín přistavení kontejneru pro odvoz bioopadu. Do bioodpadu patří:...
03Září
BŘEZINĚFEST 2022
MČ Praha - Březiněves a Sbor dobrovolných hasičů  vás zvou na 5. ročník hudebního festivalu v parku...
03Září
MOBILNÍ SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Vážení spoluobčané, uvádíme termín pro sběr mobilních odpadů, který bude probíhat ve spolupráci s...
10Září
MOBILNÍ SBĚR BIOODPADU
Vážení spoluobčané, uvádíme termín přistavení kontejneru pro odvoz bioopadu. Do bioodpadu patří:...
20Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ulici U Parku. V rámci mobilního sběru...
20Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ulici U Parku. V rámci mobilního sběru...
24Září
MOBILNÍ SBĚR BIOODPADU
Vážení spoluobčané, uvádíme termín přistavení kontejneru pro odvoz bioopadu. Do bioodpadu patří:...

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2