loading
Zapnout grafiku
Pondělí 24. 06. 2024, svátek má Jan
   
Rekreační areál  

Úřední deska

Závěrečný účet za rok 2022

Platnost od 22.05.2023 do 30.06.2024

Závěrečný účet MČ Praha – Březiněves za rok 2022

 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schválilo na rok 2022 rozpočet ve výši 50 801 200,- Kč.

 

Během roku byl rozpočet upraven 42 rozpočtovými opatřeními na 81 473 100,- Kč.

 

 • Příjmy rozpočtu byly plněny na 99,33 % (viz příloha č.1)

Daňové příjmy byly plněny celkem na 92,68 %.

Nedaňové příjmy byly plněny celkem na 100,95 %.

Kapitálové příjmy byly plněny celkem na 98,33 %.

Transfery přijaté od MHMP byly plněny na 100 %.

 

 • Výdaje rozpočtu byly plněny na 56,18 % (viz příloha č.1)

Běžné výdaje byly plněny na 71,95 %.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura (údržba zeleně, odvoz odpadu, úklid chodníků atd.) byla plněna na 64,52 %.

Kapitola 03 – Doprava (oprava a údržba silnic, značení) byla plněna na 11,19 %.

Kapitola 04 – Školství, mládež a sport (práce s dětmi, školy v přírodě, sport) byla plněna na 91,17 %.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast (práce sociální komise-důchodci) byla plněna na 93,57 %.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch (práce Klubu žen, sociální komise-důchodci) plněna na 93,68 %.

Kapitola 07 – Bezpečnost (hasiči) byla plněna na 99,51 %.

Kapitola 08 – Hospodářství (osvětlení park, rychlostní panely) byla plněna na 50,37 %.

Kapitola 09 – Vnitřní správa byla plněna na 61,72 %.

 

Kapitálové výdaje byly plněny na 39,81 %.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura byla plněna na 56,44 %.

Kapitola 03 – Doprava byla plněna na 6,86 %.

Kapitola 04 – Školství, mládež a sport byla plněna na 40,80 %.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast byla plněna na 100,01%

Kapitola 07 – Bezpečnost byla plněna na 100,07 %.

Kapitola 08 – Hospodářství byla čerpána na 39,95 %.

Při FV za rok 2022 bylo MČ zažádáno o převod investičních prostředků do roku 2023.

Kapitola 09 – Vnitřní správa plněna na 54,61 %.

      

 

 • Celkový výsledek hospodaření MČ Praha – Březiněves za rok 2022 je schodek ve výši 55 147,89 tis. Kč, který byl kryt z nevyčerpaných dotací z roku 2022 a prostředků z minulých let. Nebyly čerpány dotace ve výši 2,5 mil. Kč a bylo zažádáno o jejich převod do roku 2023.

 

 

 • Finanční vypořádání za rok 2022 (viz příloha č. 2)

                                                      předpis                      odvod                  doplatek

poplatek ze psů (25%)                46 059,00                  11 514,75                   0,00

poplatek z pobytu (25%)          110 928,00                  27 732,00                   0,00       

                                               

                                                  poskytnuto               vyčerpáno             k vrácení

neinvestiční dotace                  4 118 900,00           2 243 890,98      1 846 703,32  

investiční dotace (2018-21)     1 167 140,89             350 932,65          816 208,24

státní rozpočet                         7 950 492,17           7 784 079,97         166 412,20                      

 

V rámci finančního vypořádání za rok 2022 bylo zažádáno o převod nevyčerpaných dotací ve výši 2 521 885,24 Kč do roku 2023. Jedná se o úpravu a rekonstrukci CZSS Březiněves, opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací a výsadbu stromořadí – polní cesta Ke Zdibům a K Třeboradicům.

 

 

 • Tvorba a použití fondů v roce 2022 :

Sociální fond:

      Zůstatek z roku 2021                   123 098,55

      Příděl ve výši 4% z hr.mezd        107 785,20

      Výdaje                                           97 552,00

      Zůstatek k 31.12.2022               133 331,75

 

      Fond rezerv a rozvoje :

      Zůstatek z roku 2021                       5 633,59

      Převod z účtu VHČ                42 600 000,00     

      Úroky 1-12/2022                      2 060 109,88

      Zůstatek TV k 31.12.2022    44 651 690,88

      Zůstatek FRR k 31.12.2022        14 052,59

 

 • Hospodářská činnost MČ za rok 2022

Náklady:

501 – spotřeba materiálu              197 025,19

502 – spotřeba energie                 589 978,25

511 – opravy a udržování            551 547,40

518 – ostatní služby                     662 035,98

521 – mzdové náklady                 252 450,00

549 – ostatní náklady z činnosti              2,25

556 – tvorba a zúčt.oprav.polož.    - 2 216,00

Náklady celkem                       2 250 823,07        

 

      Výnosy :

      602 – výnosy z prodeje služeb     273 791,65

      603 – výnosy z pronájmu          1 642 102,92

      649 – ostatní výnosy z činnosti   -899 552,91     

      662 – úroky                                   335 407,77

      Výnosy celkem                          1 351 749,43

 

      HV před zdaněním                     -899 073,64

       

 • Přehled peněžních prostředků na účtech k 31.12.2022 :

Běžný účet                                8 883 974,31 Kč

TV k běžnému účtu                10 496 201,59 Kč

Sociální fond                               133 331,75 Kč

Fond rezerv a rozvoje                   14 052,59 Kč

TV k fondu rezerv a rozvoje  44 651 690,88 Kč

Vedlejší hosp.činnost                  817 464,90 Kč

TV k účtu VHČ                        5 268 400,95 Kč

Depozitní účet                              604 949,00 Kč

 

 • Příspěvkové organizace

MČ Praha – Březiněves je zřizovatelem Mateřské školy Březiněves, příspěvková organizace, K Březince 459/3, 182 00 Praha 8. Z rozpočtu jí byl v roce 2022 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1 850 029,09 Kč . Hospodaření MŠ za rok 2022 skončilo ztrátou ve výši 393 389,57 Kč. Hospodářský výsledek bude hrazen z příspěvku na provoz, který převede MČ Březiněves na účet MŠ Březiněves.

 

MČ Praha – Březiněves je zřizovatelem Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves, příspěvková organizace, Na Hlavní 14/41, 182 00 Praha 8. Z rozpočtu jí byl v roce 2022 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 3 294 217,41 Kč (částka je včetně zůstatku dotace z roku 2021 ve výši 671 656,41 Kč). Dotace byla použita na provoz a vybavení nově zřizovaných ordinací. Dále byla schválena investiční část dotace na pořízení HIM pro nově zřizované ordinace ve výši 527 439,- Kč, která byla vyčerpána v plné výši. Hospodaření CZSS Březiněves za rok 2022 skončilo ziskem ve výši 17 763,32 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden na rezervní fond.

 

9)  Zastupitelstvo MČ ustanovilo inventarizační komisi a starosta vydal Příkaz starosty ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci majetku a majetkových účtů k 31.12.2022. Fyzická inventura proběhla 31.12.2022 a dokladová inventura 23.1.-12.2.2023.

      Zpráva  o výsledku inventarizace byla předložena zastupitelstvu na 7. zasedání MČ Praha-Březiněves dne 27.2.2023  usnesení č. 9.7./23 (viz příloha č.3).

 

10) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 bylo provedeno odborem kontrolních činností MHMP a je součástí závěrečného účtu za rok 2022. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů v termínech od 19.9. do 6.10.2022 a od 13.3. – 23.3.2023.

Viz příloha č. 6

 

Součástí Závěrečného účtu MČ Praha – Březiněves za rok 2022 jsou účetní výkazy MČ Praha – Březiněves, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Březiněves za rok 2022 a záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2022.

 

Návrh závěrečného účtu byl dle § 17, odst. 6) zák. č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů před projed-náním v zastupitelstvu MČ.

 

 

Připomínky k závěrečnému účtu mohli občané uplatnit v písemné formě do 22.5.2023 nebo ústně na zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves dne 22.5.2023.

           

                                                                                                                                                                                                   

Příloha č. 1 – Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2022

Příloha č. 2 – Záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2022

Příloha č. 3 – Inventarizační zpráva

Příloha č. 4 – Účetní výkazy

 • Rozvaha
 • Výkaz zisku a ztrát
 • Příloha
 • Přehled o peněžních tocích
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu

      Příloha č. 5 – Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu

 • FIN 2 -12 M
 • Sestava 120

Příloha č. 6 – Zpráva o přezkoumání hospodaření MČ Praha – Březiněves za rok 2022

                 

      Schváleno zastupitelstvem 22.5.2023, č.usnesení 2.10/23.

 

 

Ing. Jiří Haramul

Starosta MČ Praha - Březiněves

Ke stažení
Příloha č.1Příloha č.2Příloha č.3Příloha č.4Příloha č.5Příloha č.6

 

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2