oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Vyjádření zastupitelů MČB k petici

podané Mgr. Leonou Trejbalovou na Úřad MČ Praha - Březiněves dne 22.3.2010Vážení občané,


k Vaší petici ve věci výběrového řízení na provozování Fitness Březiněves, kterou za Vás na Úřadu Městské části Praha - Březiněves podala dne 22.3. 2010, paní Mgr. Leona Trejbalová, zasíláme následující odpověď.


Důvodem vyhlášení výběrového řízení nebyla nespokojenost Úřadu MČ Praha - Březiněves s provozováním fitness paní Mgr. Trejbalovou. Úřad původně předpokládal uzavření nové nájemní smlouvy právě s ní, proto jí také uzavření nájemní smlouvy v prosinci 2009 nabídl a předložil ji příslušný návrh nájemní smlouvy. Teprve poté, kdy nebylo ohledně obsahu nájemního vztahu dosaženo oboustranné shody, rozhodl se Úřad MČ Praha - Březiněves vypsat výběrové řízení, o kterém byla Mgr. Trejbalová informována a vyzvána, aby se ho zúčastnila. Za dané situace nelze vypsání výběrového řízení hodnotit jako nekorektní jednání vůči Mgr. Trejbalové.


Paní Mgr. Trejbalová se do výběrového řízení přihlásila a stejně jako ostatní dva uchazeči písemně souhlasila s podmínkami výběrového řízení. Tyto podmínky jsou zveřejněny i na webových stránkách MČ Praha - Březiněves včetně výběrových kriterií.
Po zveřejnění výsledků výběrového řízení (zpráva hodnotící komise je rovněž zveřejněna na webových stránkách MČ Praha - Březiněves) a informování zájemců podala Mgr. Trejbalová námitky proti hodnocení, tyto námitky následně doplnila, a aniž vyčkala odpovědi MČ Praha - Březiněves, podala také návrh na přezkoumání postupu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který se věcí bude zabývat.


MČ Praha - Březiněves regulérnost výběrového řízení prošetřila a zaslala Mgr. Trejbalové dne 30.3. 2010 k jednotlivým námitkám písemnou odpověď; podstatnou část obsahu této odpovědi dále uvádíme:
I.
Mgr. Trejbalová ve svých námitkách uvádí, že z průběhu výběrového řízení není zřejmé, zda zadavatel schválil pronájem objektu právnické osobě - společnosti Fitness Regina s.r.o., nebo fyzické osobě podnikající - Martině Richterové, která je jednatelkou uvedené společnosti. Usnesení zastupitelstva, kterým bylo rozhodnuto o pronájmu objektu, totiž označuje za nájemce paní Martinu Richterovou, protokol o jednání výběrové komise uvádí v některých případech název uchazeče „Martina Richterová, Fitness Regina, s.r.o.", jindy pouze „Martina Richterová". Mgr. Trejbalová pokládá takovýto způsob označení vítězného uchazeče za projev netransparentnosti a tím za porušení ustanovení § 3a koncesního zákona č. 139/2006 Sb., v platném znění.
K tomu uvádíme, že vítězná nabídka byla jednoznačně podána společností Fitness Regina, s.r.o., což vyplývá ze všech údajů a dokladů předložených v rámci nabídky. Paní Martina Richterová v nabídce figuruje vždy pouze jako jednatelka společnosti, nikoli jako podnikající fyzická osoba.
Je zřejmé, že označení uchazeče v protokolu z jednání výběrové komise bylo nesprávné. Jednalo se o však pochybení při zpracování protokolu, nikoli tedy o pochybení uchazeče, který svou nabídku označil správně a v souladu s požadavky zadavatele. Je zjevné, že uvedené pochybení při vyhotovení protokolu (které se následně promítlo i do chybného označení v usnesení zastupitelstva) nijak nesouvisí s průběhem hodnocení a žádným způsobem nevypovídá o tom, zda při hodnocení byly dodrženy základní zásady dle §3a koncesního zákona. Přes nesprávné označení navíc znění protokolu nezakládá žádné pochybnosti o tom, která ze tří předložených nabídek byla komisí vyhodnocena jako vítězná.
Uvedenou námitku tedy vnímáme jako upozornění na nesprávné označení vítězného dodavatele a jako takovou ji při dalším postupu zohledníme.

II.
Mgr. Trejbalová dále namítá, že byly porušeny základní principy výběrového řízení při hodnocení nabídek, když se komise dle názoru stěžovatelky nedržela metody hodnocení, popsané v „záměru" výběrového řízení. Metoda hodnocení je přitom v záměru popsána takto: „Výběrová komise přidělí nejúspěšnější nabídce v každém z kritérií maximální počet bodů, ostatním nabídkám počet bodů podle poměru k nejúspěšnější nabídce." Dle Mgr. Trejbalové nedodržela komise uvedenou metodu, když v některých případech přidělila několika uchazečům stejný počet bodů.
K tomu uvádíme, že popsaná metoda hodnocení žádným způsobem nevylučuje přidělení stejného počtu bodů několika nabídkám. Závěr Mgr. Trejbalové, že počty bodů přidělené jednotlivým nabídkám, měly být odstupňované, je nesprávný a není zřejmé, na základě jakých údajů k němu stěžovatelka dospěla, neboť ze znění zadání takový závěr vyvodit nelze. Pokud komise vyhodnotila v určitém kritériu několik nabídek jako stejně úspěšné, nemohla postupovat jinak, než přidělit všem těmto nabídkám stejný počet bodů.
Pro informaci doplňujeme, že tento postup vychází z bodovací metody, běžně používané při hodnocení veřejných zakázek, kde je u „kvalitativních" kritérií obvyklé, jsou-li dvě či více nabídek ohodnoceny stejným počtem bodů; dvě nebo více nabídek mohou obdržet i maximální počet bodů.
K upozornění, že Mgr. Trejbalová již 5 let spolupracuje se zadavatelem v objektu fitness a přesto dosáhla v kritériu „spolupráce s MČB" stejného hodnocení, jako dva zbylí uchazeči, je třeba uvést, že předmětem hodnocení v tomto kritériu nebyla dosavadní spolupráce uchazečů s MČB (stanovení takového hodnotícího kritéria by bylo jednoznačným porušením zásady nediskriminace), ale návrh budoucí spolupráce s MČB, vycházející z předloženého podnikatelského záměru. Tato skutečnost byla v zadání výběrového řízení uvedena.
Vzhledem k výše uvedenému pokládáme tuto námitku za bezpředmětnou.

III.
Mgr. Trejbalová dále uvádí, že má pochybnosti o tom, že vítězný uchazeč prokázal splnění požadavku na zkušenosti s provozem fitness centra, konkrétně požadavku na tříletou praxi.
Z nabídky vítězného uchazeče vyplývá, že společnost Fitness Regina vznikla ke dni 31. 8. 2008, z podstaty věci proto nebylo možné posuzovat zkušenosti uchazeče před tímto okamžikem. Bylo by přitom v rozporu s principem rovného zacházení vyřadit uchazeče na základě pozdější doby jeho vzniku.
Z nabídky vítězného uchazeče vyplývá, že společnost Fitness Regina s.r.o. má od okamžiku svého vzniku živnostenské oprávnění na „provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti". Z nabídky dále vyplývá, že uchazeč od svého vzniku provozuje fitness centrum v ul. Lovosická, Praha 9. Jelikož tedy uchazeč doložil svou praxi za dobu své existence, přičemž praxi v dřívějším období doložit z podstaty věci nemohl, posoudili jsme požadavek na doložení praxe jako splněný.
Upozornění Mgr. Trejbalové, že uchazeč Fitness Regina s.r.o. až dne 29. 1. 2010 získal živnostenské oprávnění na vázanou živnost „poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness," přičemž k provozování této živnosti není zapotřebí prokazovat praxi, není v této souvislosti relevantní - komise v souladu se zadáním posuzovala praxi uchazečů na základě přehledu praxe předloženého uchazeči, nikoli na základě jejich živnostenských oprávnění.

IV.
V „doplnění námitek" ze dne 15. 3. 2010 Mgr. Trejbalová upozorňuje, že dle informací na webových stránkách www.fitness-regina.cz ukončuje vítězný uchazeč ke dni 31. 3. 2010 svou činnost ve fitness centru v ul. Lovosická, Praha 9; přičemž tato informace byla na webových stránkách uveřejněna již 24. 2. 2010, tedy před skončením lhůty pro podání nabídek. K 1. 4. 2010 se přitom předpokládá zahájení provozu fitness centra na základě předmětného výběrového řízení.
K tomu uvádíme, že informaci o ukončení provozu fitness centra v ul. Lovosická ke dni 31. 3. 2010 uvedl vítězný uchazeč také ve své nabídce, a to včetně uvedení důvodů ukončení provozu. Tento fakt však nepokládáme ve vztahu k předmětnému výběrovému řízení za relevantní, jelikož nemá vliv na způsobilost uchazeče poskytnout požadované plnění.


Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem MČ Praha - Březiněves nevyhověla návrhu Mgr. Trejbalové na zrušení výběrového řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Za situace, že Mgr.Trejbalovou byl podán návrh na přezkoumání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, je nutné vyčkat závěrů tohoto úřadu, které MČ Praha - Březiněves bude respektovat.
Tato odpověď na Vaši petici bude také zveřejněna na webových stránkách MČ Praha - Březiněves.

Ing. Jiří Haramul,
starosta MČ Praha - Březiněves