oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 6/2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

Číslo : 6
Datum : 22.3.2010

ZMČ Praha - Březiněves   b e r e   n a   v ě d o m í   a   s c h v a l u j e:

1/ Cenovou nabídku pana Ing. Zvolského, Dolní řadová 465, Stráž nad Nisou, na úpravu
prostor u tenisové tréninkové stěny - dodávka materiálu, položení zámkové dlažby,
odvodnění, ve výši 157.502,-Kč vč. DPH.


2/ Zaslat vyjádření JUDr. Romana Buzka, MT Legal s.r.o. AK, zastupujícího MČB, ve věci vznesených námitek advokáta proti výsledku výběrového řízení na objekt
U Parku 381/1, Praha 8 - Březiněves, advokátu Mgr. Gotwaldovi, zastupujícího
Mgr. Leonu Trejbalovou.

3/ Pronájem prodejny potravin panu Bay Vu Van, bytem Imrichova 885/163, Praha 4,
výše nájemného bude činit: do konce roku 2010: 3.000,-Kč/měsíčně
od roku 2011: 5.000,-Kč/měsíčně.

Provedené drobné stavební úpravy v prodejně budou provedeny nájemcem na jeho
vlastní náklady.


4/ Cenovou nabídku na pořízení a instalaci HD kamerového systému před budovu úřadu
MČB na samostatný stožár, ve výši 187.000,-Kč vč. DPH od fi. Mimatronic,
Na Hlavní 89, Praha 8.

5/ Smlouvu o dočasném užívání pozemku s paní Evou Charouzdovou, bytem Na Hlavní 1, Praha 8.

6/ Zásady k návrhu smlouvy pronájmu nebytových prostor - Fitness-centra:


a/ Zkušební provoz v období 1.-6.měsíc 2010. Po tuto dobu se bude sledovat
spotřeba energií, zároveň se však bude sledovat výše dosahovaných
tržeb.
b/ V rámci předání fitcentra proběhne údržba, servis čištění strojů a zařízení
na náklady MČ Praha - Březiněves.
c/ V rámci užívání fitcentra a na základě inventárního soupisu budou
veškeré údržby a opravy prováděny na náklady nájemce.
d/ V rámci provozních hodin budou, mezi 14-16 hod. ve všední dny,
od pondělí do pátku, vyčleněny prostory tělocvičny k nekomerčnímu
využití pro děti a mládež z MČ Praha - Březiněves zdarma. Nájemce
zajistí po tuto dobu odpovídající dozor. V rámci tohoto bodu, navrhují
zastupitelé dovybavit tělocvičnu pinpongovým stolem, případě dle zájmu
dalším vybavením. Vše bude předem projednáno s nájemcem.
e/ Ve smlouvě budou zohledněny možnosti využití prostor tělocvičny dle
potřeb organizací sídlících v MČBP /děti, ženy, fotbalisté, hasiči atd./ po
dohodě s nájemcem.
f/ Nájemce bude denně udržovat pořádek a čistotu celého objektu.

Zkušební doba: 6měsíců /leden-červen 2010/
Po tuto dobu nájemné formou zálohové faktury ve výši 20.000,-Kč měsíčně.
Za leden 50% zálohovou fakturu, tzn. 10.000,-Kč.

Po skončení zkušební lhůty budou vyčísleny náklady, výnosy a hrubý zisk.
Konečná výše nájemného bude určena po ukončení zkušební doby na
základě zjištěného hrubého zisku děleného v poměru 1:1.

7/ Podání trestního oznámení na neznámého pachatele v souvislosti
s napadáním a urážením celého zastupitelstva v rámci internetové diskuze.

 

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves 

Ing . Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves

 

Zapsala: Martina Vilímková