oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 3/2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

Číslo : 3
Datum : 25.2.2010
ZMČ Praha - Březiněves   b e r e    n a    v ě d o m í    a    s c h v a l u j e:

1/ Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo, ze dne 2.2.2005, uzavřené s panem Martinem
Smětákem, Nad Hřištěm 92, Praha 8.

2/ Úpravu organizačního řádu s nástupem nové administrativní pracovnice. Změna je
platná od 25.2.2010.
3/ Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu č. 1/2003, uzavřené se společností JANUS spol.
s.r.o., Praha 9, Ocelářská 9.

4/ Jmenování nového člena do Komise veřejného pořádku, pana Mgr. Tomáše Sekeru,
bytem K Březince 252, Praha 8.

5/ Výplatu příspěvků na odpad za rok 2009 ve výši 500,-Kč (za 1popelnici) pro občany
s trvalým pobytem v MČB. Příspěvek bude vyplacen pouze ve stanoveném termínu od
15.-31.3.2010 a to v hotovosti na sekretariátu MČB.

6/ Dodatek č.1 ke Zřizovací listině JSDH - úprava početního stavu jednotky pro rok
2010.

7/ Dohodu o členství v JSDH MČ Praha - Březiněves s panem Michalem Rudolfem,
bytem Žandovská 309/3, Praha 9.

8/ Výpovědi dohod o členství :
- panu Janu Bláhovi, bytem Na Hlavní 95, Praha 8
- panu Stanislavu Bláhovi, bytem Na Hlavní 95, Praha 8
- panu Lukáši Ďurcovi, U Parku 140/3, Praha 8
- panu Václavu Čížkovi, bytem Makovského 1143, Praha 6
Důvodem výpovědí je nedoložení platných lékařských prohlídek.

9/ Výsledky inventur za rok 2009.


10/ Požadavek MČ Praha - Březiněves, aby společnost LUDUS CZ a.s., K Zahrádkám
1000/12, Praha 5, provozující výherní hrací přístroje, mimo zákonem stanovené
poplatky a 6-ti procentní odvod z výtěžku, poskytla MČ Praha - Březiněves dalších
20% z výtěžku.

11/ Výběrovou komisi pro výběrové řízení na pronájem Fitness-Březiněves.
Předseda komise: Ing. Jan Vocel
Členové komise: paní Helena Nováková a pan Jaroslav Deutschmann.Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha- Březiněves

Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves