oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu

Městská část Praha - Březiněves
Ohlašovna, U Parku 140/3, 182 00 Praha 8

 Č.j. 3/2010 V Praze dne 16.2.2010

Účastníci řízení:
Petr Foukal, nar. 8. 12. 1964, Hládkov 15, 160 00 Praha 6
František Šamaj, nar. 22. 5. 1935, Ke Zdibům 45/9, 182 00 Praha 8

Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

MČ Praha - Březiněves- Ohlašovna, jako orgán příslušný podle ustanovení § 2 písm. d/ zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o znění zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení ve věci žádosti pana Petra Foukala, nar. 8. 12. 1964, trvale hlášeného na adrese Hládkov 981/15, 169 00 Praha 6, jež podal návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro Františka Šamaje, nar.22. 5. 1935, trvale hlášeného na adrese Ke Zdibům 45/9, 182 00 Praha 8, takto:

Podle § 12 odst. 1, písm. c/, zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o znění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se údaj o místu trvalého pobytu na adrese Ke Zdibům 45/9, 182 00 Praha 8, pro Františka Šamaje, nar. 22. 5. 1935, ruší dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Místem trvalého pobytu bude v souladu s § 101 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sídlo Ohlašovny na adrese U Parku 140/3, 182 00 Praha 8.

Odůvodnění

Dne 4. 1. 2010 obdržela MČ Praha Březiněves - Ohlašovna, žádost pana Petra Foukala,
nar. 8. 12. 1964, trvale na adrese Hládkov 15, 160 00 Praha 6, jež podal návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Františka Šamaje, nar. 22. 5. 1935, Ke Zdibům 45/9, 182 00 Praha 8, na základě kterého bylo zahájeno správní řízení.

Z přiloženého výpisu z katastru nemovitostí ze dne 4. 1. 2010, ověřeným Katastrálním pracovištěm pro hlavní město Praha, list vlastnictví číslo 127, pro obec Praha a katastrální území Březiněves vyplývá, že Petr Foukal, nar. 8. 12. 1964 je jediným vlastníkem rodinného domu č.p. 45/9 Ke Zdibům, 182 00 Praha 8.

Dne 15. 2. 2010 bylo provedeno místní ohledání na adrese Ke Zdibům 45/9, 182 00 Praha 8, za účasti paní Martiny Vilímkové a Anny Koudelkové, pracovnic MČ Praha Březiněves a bylo zjištěno, že se František Šamaj, nar. 22. 5. 1935, na uvedené adrese nezdržuje a nemá osobní věci. Z uvedeného ohledání byl proveden zápis.

Podle § 12 odst. 1, písm. c/zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a ve změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ohlašovna rozhodne o zrušení místa trvalého pobytu. Jelikož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a ten objekt neobývá, MČ Praha Březiněves, Ohlašovna přezkoumala podanou žádost a seznámila se s předloženými podklady řízení. MČ Praha Březiněves - Ohlašovna shledala, že podmínky pro zrušení údaje, uvedené v § 12 odst. 1, písm. c, zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nevyplývají z údaje o místu trvalého pobytu žádné právní nároky k danému objektu, ani k vlastníkovi nemovitosti. Tento údaj je pouze evidenční.

Dle § 14 odst. 1 písm. c/bod 6 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, je František Šamaj, nar. 22. 5. 1935, povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15ti pracovních dnů, ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o jeho místa trvalého pobytu.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15ti dnů ode dne doručení. Odvolání se podává na MČ Praha Březiněves, U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. O odvolání bude rozhodovat MHMP, odbor občanskosprávních agend, Jungmannova 29, 110 01 Praha 1.

 Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha Březiněves