oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 1/2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

Číslo : 1
Datum : 21.1.2010
ZMČ Praha - Březiněves bere na vědomí a schvaluje:

1/ Plnění rozpočtu k 31.12.2009, v předloženém znění.


2/ Přehled pohledávek k 31.12.2009.


3/ Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor paní Monice Adamikové, bytem
Hejdukova 10/412, Praha 8.


4/ Výběrové řízení na nájemní smlouvu nebytových prostor - fitcentrum, které bude
oznámeno ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě
Praze v platném znění a v souladu s § 3a zákona č. 139/2006 Sb., koncesní
zákon, v platném znění.


5/ Smlouvu č. 01/12/2009 o poskytování služeb v oblasti zimní údržby komunikací
mezi MČ Praha - Březiněves a IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a.s., se sídlem
Bešťákova 457, Praha 8.


6/ Darovací smlouvu mezi MČ Praha - Březiněves a .A.S.A. spol. s.r.o., se sídlem
Ďáblická 791/89, Praha 8. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru ve výši 500.000,-Kč
pro MČ Praha - Březiněves. Tyto prostředky musí být využity pro kulturní,
sociální a sportovní účely rozvoje obce.


7/ Cenovou nabídku fi. TRUHLÁŘSTVÍ Novák-Bureš, sdružení, Cukrovar 1074,
Kralupy nad Vltavou, na výrobu, montáž a dopravu šatnových skříní do fitness centra
ve výši 22.400,-Kč bez DPH.

8/ Projektovou dokumentaci, spol. ELPO Kabelové sítě VN a NN s.r.o., pro stavbu:
Ďáblická ul., obnova kVN, TS1812-4793-1822-3487. Stavba řeší nahrazení části
kabelu v trase mezi trafostanicemi TS1812-4793-1822-3487 kabelem 22-AEKVCEY
3x1x120mm2.

9/ Projektovou dokumentaci, spol. Ing. Václav Bláha - projekce, Bořislavka Praha 6,
k telekomunikační stavbě pod názvem akce: „Optické rozšíření sítě PRAGONET na území Březiněvsi, Praha 8.


10/ Nákup nového plynového kotle do objektu budovy Na Hlavní 2/18.

 

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves


Zapsala: Martina Vilímková