oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Výběrové řízení na provozovatele fitness centra

Městská část Praha - Březiněves
U Parku 140/3
182 00 Praha 8 - Březiněves

Oznamuje
ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění a v souladu s §3a zákona č. 139/2006 Sb., koncesní zákon, v platném znění
záměr
pronajmout objekt nacházející se na adrese: U Parku 381/1, na území městské části Praha - Březiněves. Za tím účelem vyhlašuje:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pronájem a provoz objektu fitness-centra, nacházejícího se na adrese U Parku 381/1, Praha - Březiněves
1. Popis nabízených prostor

Předmětem výběrového řízení je pronájem objektu fitness-centra nacházejícího se na adrese U Parku 381/1, 18200 Praha 8 - Březiněves.


Objekt je tvořen z 19 místností o celkové výměře: 452m2.

Vstupní hala + recepce: 41m2,
místnost posilovny: o výměře 66 m2,
spinningová místnost: o výměře 51m2,
tělocvična: o výměře 200m2,
místnost se soláriem + masáže: o výměře 9,5m2,
zázemí a příslušenství: o výměře 84,5m2.


Místnosti jsou vybaveny zařízením fitness-centra (posilovací stroje a spinningová kola zn. Grün-sport), soláriem Ergoline 300 Super Power (7.1.2010 byly nově vyměněny lampy do solária, které jsou v souladu s novou normou EU). Recepce je vybavena barem, kuchyňskou linkou včetně myčky. Šatny jsou vybaveny šatními skříňkami.
Objekt fitness-centra je po rekonstrukci, který byl nově zkolaudován dne 15.12.2009.
Další požadavky na plnění:


1.1 Předpokládaný termín zahájení pronájmu: 1. 4. 2010.
1.2 Doba trvání smlouvy na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou.
1.3 Nájemce bude povinen užívat předmět nájmu výhradně k provozování fitness centra
a není oprávněn způsob užívání změnit. MČB bude požadovat od nájemce
poskytování tělocvičny pro potřeby akcí, které oficiálně pořádá, za podmínek dále
specifikovaných v přiloženém návrhu smlouvy.
1.4 Přílohu tohoto záměru tvoří návrh nájemní smlouvy, který MČB považuje za
závazný. Vítězný uchazeč bude povinen respektovat podmínky stanovené v tomto
návrhu.


2. Podmínky a kritéria výběrového řízení
2.1 Městská část Praha-Březiněves (dále jen MČB) požaduje od zájemců doložení
následujících základních kvalifikačních a dalších kritérií:
- živnostenské oprávnění k předmětu nájmu
- zkušenosti s provozem zařízení fitness (uchazeč doloží alespoň 3letou praxi v
oboru
- bezúhonnost provozovatele a členů jeho statutárních orgánů (uchazeč
doloží čestné prohlášením o tom, že nebyl pravomocně odsouzen ani proti němu
není vedeno trestní stíhání a nejsou mu známy žádné překážky v podnikání.
V případě uchazeče - právnické osoby se čestné prohlášení musí vztahovat na
všechny členy statutárního orgánu)
- bezdlužnost vůči finančním úřadům, zdravotním pojišťovnám a správě sociálního
zabezpečení (uchazeč doloží čestné prohlášení, že nemá nedoplatky na daních,
zdravotním nebo sociálním pojištění).
2.2. Podmínkou přijetí nabídky do výběrového řízení je složení vratné kauce ve výši
5.000,- Kč jakožto záruky dodržení podmínek výběrového řízení. Kauce musí být
složena před skončením lhůty pro podání nabídek, a to na bankovní účet u PPF
Banky a.s., č.ú. 9021-0502057998/6000, nebo v hotovosti do pokladny na sekretariátu
MČ Praha - Březiněves.

3. Výběrová kritéria
3.1. Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií:
1. komplexnost využití celého objektu (škála služeb, aktivit a jejich úroveň) -
max. 20 bodů
2. výše nájemného za celý objekt měsíčně - max. 40 bodů
3. investiční představy a možnosti zájemce - max. 10 bodů
4. spolupráce s MČB ve sportovní a kulturní oblasti a v rozvoji podnikatelského
prostředí - max. 30 bodů.
U kritérií č. 1,2,3,4, bude hodnocení vycházet z předloženého podnikatelského záměru.
Výběrová komise přidělí nejúspěšnější nabídce v každém z kritérií maximální počet bodů, ostatním nabídkám počet bodů podle poměru k nejúspěšnější nabídce. Zvítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů.

4. Další podmínky a náležitosti výběrového řízení
4.1. Výběr bude proveden výběrovou komisí jmenovanou zastupitelstvem MČB. O vítězi,
na základě návrhu komise, bude rozhodovat zastupitelstvo MČB.
4.2 Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny způsobem dle § 36 odst. 1 zákona č.
131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.
4.3. Podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na úřadu MČB. Zájemci zde též mají
možnost nahlédnutí do dostupné technické a další dokumentace k nabízenému
objektu.
4.4 MČB umožní zájemcům po předchozí domluvě prohlídku příslušných prostor.
4.5 MČB si vyhrazuje právo o vítězi nerozhodnout a výběrové řízení zrušit.
4.6 MČB si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazečů dodatečné informace nebo doklady
k nabídkám.

5. Poučení pro zájemce
Podle ustanovení § 36 odst. 1, zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, a to písemně na níže uvedenou adresu.

6. Předkládání nabídek
6.1 Nabídka musí obsahovat:
1. jméno, případně obchodní název zájemce včetně adresy a telefonického a mailového
spojení
2. výši nabízeného měsíčního nájemného (celý objekt)
3. úplný podnikatelský záměr (účel nájmu)
4. výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list pro předmět navrhovaného
podnikání
5. přehled dosavadních aktivit zájemce 3 letá praxe,podnikatelské a obchodní reference
prokazující zkušenosti zájemce
6. prohlášení uchazeče že souhlasí s podmínkami výběrového řízení
7. čestné prohlášení o bezúhonnosti uchazeče a o tom, že proti uchazeči není vedeno
trestní stíhání a nejsou mu známy žádné překážky v podnikání
8. čestné prohlášení o tom, že uchazeč nemá nedoplatky na daních, sociálním nebo
zdravotním pojištění
9. prohlášení, že si uchazeč předmět budoucího pronájmu prohlédl a je seznámen s
jeho technickým stavem
6.2 Termín pro předkládání nabídek: do 25.2.2010 do 14.00 hod.
Nabídky musí být doručeny v písemné podobě nejpozději ve výše uvedeném termínu na adresu:
Městská část Praha-Březiněves, U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 - Březiněves
Nabídky budou předloženy v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení" a upozorněním „NEOTEVÍRAT".

Tento záměr je zveřejněn ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění, vyvěšením na úřední desce městské části, a to po dobu 30 dní, od 25.1.2010 do 25.2.2010. Dále je tento záměr k dispozici na webových stránkách MČB: http://www.brezineves.cz/
Příloha: závazný návrh nájemní smlouvy
V Březiněvsi dne 25.1.2010

Ing. Jiří Haramul
Starosta MČ Praha - Březiněves
Kontakty na sekretariát MČB:
pí. Vilímková, pí. Koudelková tel. 283 910 263
e-mail: info@brezineves.czPřiložené dokumenty